CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Feb 26, 2021 at 12:15

A LA UNIÓ li preocupen també els acords comercials de la UE amb tercers països i les plagues, perquè no hi ha més que veure com està afectant el Cotonet de Sud-àfrica

Feb 26, 2021 at 12:44

A LA UNIÓ le preocupan también los acuerdos comerciales de la UE con terceros países y las plagas, pues no hay más que ver cómo está afectando el Cotonet de Sudáfrica

Feb 18, 2021 at 11:41

Elogien la subvenció addicional del 20% que la Conselleria d'Agricultura aplicarà a les pòlisses que els associats subscriguen a través de les seues organitzacions agràries

Feb 18, 2021 at 11:33

Elogian la subvención adicional del 20% que la conselleria de Agricultura aplicará a las pólizas que los asociados suscriban a través de sus organizaciones agrarias

Feb 12, 2021 at 04:40

Les mobilitzacions estan ajornades, no suspeses, i tornarem a eixir al carrer quan la situació sanitària ho permeta per a defensar uns preus justos

Feb 12, 2021 at 04:33

“Las movilizaciones están aplazadas, no suspendidas, y volveremos a salir a la calle cuando la situación sanitaria lo permita para defender unos precios justos

Feb 11, 2021 at 03:06

Després d'aconseguir que la Conselleria d'Agricultura repartisca més de 2,5 milions de paranys i pague la meitat del tractament, l'objectiu és aconseguir que no coste més i que els distribuïdors tinguen el mateix preu final

Feb 11, 2021 at 03:00

Tras conseguir que la Conselleria de Agricultura reparta más de 2,5 millones de trampas y pague la mitad del tratamiento, el objetivo es lograr que no cueste más y que los distribuidores tengan el mismo precio final

Feb 10, 2021 at 04:18

L'emmagatzematge privat realitzat per la Comissió a principis de 2020, per exemple, va costar prop de 30 milions € i no va aconseguir evitar que els preus descendiren un 9% i les importacions augmentaren un 164%

Feb 10, 2021 at 04:16

El almacenamiento privado realizado por la Comisión a principios de 2020, por ejemplo, costó cerca de 30 millones € y no logró evitar que los precios descendieran un 9% y las importaciones aumentasen un 164%

Loading, please wait...