CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Apr 06, 2020 at 13:31

Alguns sectors ramaders com l'oví-caprí i el boví; la flor, planta ornamental i vivers i les hortalisses són els principals damnificats de moment després de més de 20 dies des de la declaració de l'estat d'alarma

Apr 06, 2020 at 13:15

Algunos sectores ganaderos como el ovino-caprino y el vacuno; la flor, planta ornamental y viveros y las hortalizas son los principales damnificados por el momento tras más de 20 días desde la declaración del estado de alarma

Apr 03, 2020 at 14:05
Apr 03, 2020 at 14:02
Mar 31, 2020 at 14:15

Davant la confusió i la prevenció, amb el risc de sanció, per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i ajuntaments cap als llauradors en algunes zones sobre tasques que són necessàries en aquests moments

Mar 31, 2020 at 14:15

Ante la confusión y el apercibimiento, con riesgo de sanción, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ayuntamientos hacia los agricultores en algunas zonas sobre tareas que son necesarias en estos momentos

Mar 26, 2020 at 14:23

Llauradors que produeixen per a canal Horeca i mercats, ramaders d'oví-caprí i productors de flor i planta, els més damnificats de moment, junt a l'oli o el vi

Mar 26, 2020 at 14:20

Agricultores que producen para canal Horeca y mercados, ganaderos de ovino-caprino y productores de flor y planta, los más damnificados por el momento, junto a vino y aceite también

Mar 25, 2020 at 13:13

Les últimes novetats fan referència al desplaçament de treballadors agrícoles en vehicles

Mar 25, 2020 at 13:07

Las últimas novedades hacen referencia al desplazamiento de trabajadores agrícolas en vehículos

Mar 20, 2020 at 14:38

Reclama també a les autoritats que garantisquen de manera efectiva i real la producció agropecuària i resolguen dubtes com el de les persones que poden anar en un vehicle per a acudir al camp o la granja

Mar 20, 2020 at 14:35

Reclama también a las autoridades que garanticen de forma efectiva y real la producción agropecuaria y resuelvan dudas como el de las personas que pueden ir en un vehículo para acudir al campo o la granja

Loading, please wait...